Gold Rim Bud Vase

$35.00
Gold Rim Bud Vase

4.5cm x 7cm (base)